Katedra Medycyny Sądowej

 

Laboratorium posiada akredytację PCA, uzyskaną dzięki wdrożeniu systemu zarządzania zgodnego z normąPN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Jest wpisane do Ewidencji Laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.

Laboratorium Zakładu Technik Molekularnych prowadzi działalność usługową polegającą na wykonywaniu badań genetycznych materiału biologicznego. Badania te wykonywane są zgodnie z zasadami ustalonymi przez Komisję Genetyki Sądowej PTMSiK przy użyciu walidowanych testów.
 
Klient chcący zlecić badania musi złożyć pisemne zlecenie.
Dopuszcza się, w zależności od ustaleń, różne formy komunikowania się z Klientem: osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Wyniki badań są przekazywane w formie pisemnej do rąk własnych Klienta lub osobie przez niego upoważnionej albo przesyłane listem poleconym.
 
Klient lub strona zainteresowana ma prawo złożyć reklamację/skargę na piśmie. Reklamacje (skargi) składane telefonicznie nie będą rozpatrywane. Wszystkie reklamacje/skargi dotyczące pracy Laboratorium złożone w Zakładzie Technik Molekularnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przekazywane są Kierownikowi Zakładu Technik Molekularnych.
 
W celu poprawy jakości świadczonych usług i zadowolenia Klienta Laboratorium gromadzi i analizuje informacje zwrotne uzyskane od Klientów.
 
Laboratorium zachowuje zasady poufności i tajemnicy lekarskiej.
 
Poufnością objęte są wszystkie informacje uzyskane ustnie oraz dokumenty zawierające informacje, których nieuprawnione ujawnienie mogłoby narazić na szkodę prawnie chroniony interes Klienta.
 
Pomieszczenia Laboratorium znajdują się na terenie Uniwersytetu Medycznego. Klucze do pomieszczeń Laboratorium posiadają upoważnieni pracownicy Laboratorium. Każdy pracownik zobowiązany jest do zabezpieczenia dokumentów oraz nieudostępniania ich osobom nieupoważnionym.
 
Podstawowym testem stosowanym w Laboratorium do oznaczania profili genetycznych jest zestaw NGM SElect (Applied Biosystems). W razie potrzeby rozszerzenia zakresu badań mogą zostać wykonane badania min. przy użyciu zestawów PowerPlex® Fusion, PowerPlex®Y23 System (Promega) i Investigator Argus X-12 Kit (Qiagen).
 
Reakcje amplifikacji przeprowadza się w termocyklerze GeneAmp PCR System (Applied Biosystems), natomiast uzyskane fragmenty DNA frakcjonuje się przy użyciu analizatora genetycznego 310 i 3130 (Applied Biosystems) z oprogramowaniem do elektroforezy i programu komputerowego do analizy.
 
 
Informacje dotyczące cennika oraz trybu postępowania można uzyskać pod numerem telefonu 71-7851468