Katedra Medycyny Sądowej

 

Laboratorium posiada akredytację PCA, uzyskaną dzięki wdrożeniu systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Jest wpisane do Ewidencji Laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.
  • Laboratorium bierze udział raz w roku w badaniach biegłości PT u certyfikowanego dostawcy, którym jest amerykańskie laboratorium Collaborative Testing Services, Inc (CTS). Badania genetyczne w naszym Laboratorium wykonywane są zgodnie z zasadami Komisji Genetyki Sądowej PTMSiK, walidowanymi testami, z zachowaniem zasad poufności oraz tajemnicy lekarskiej i genetycznej.
  • Osobami do kontaktu w sprawach merytorycznych są Elżbieta Kowalczyk tel. 71-7841589 i Anna Karpiewska tel. 71-7841588. Dokumentacja badań i uzyskane wyniki są przechowywane i udostępniane na wniosek zleceniodawcy.
  • Badania są wykonywane na zlecenia organów Wymiaru Sprawiedliwości i osób prywatnych. Istnieją dwa tryby przyjmowania zleceń:

I - termin badania jest wyznaczany przez pracownika laboratorium po otrzymaniu zlecenia;

II - termin (dowolny roboczy czwartek od 8.30 do 10.00, inne dni po uzgodnieniu telefonicznym 71-7841469 lub 71-7841589) wyznaczany jest przez Sąd podczas rozprawy. W tym przypadku, prosimy o niezwłoczne przesłanie nam zlecenia wraz z decyzją o terminie badania, danymi stron i informacjami o formie płatności. W celu pobrania materiału do badań strony powinny stawić się w ambulatorium DNA, 50-269 Wrocław ul. Chałubińskiego 2a.

  • Nie istnieje już konieczność wysyłania do nas akt sprawy.
  • Cena za badanie profilu DNA w sprawie pokrewieństwa, w tym ojcostwa, wynosi 641,76 zł za każdą badaną w sprawie osobę.
  • Jeżeli przeprowadzenie badań będzie wymagało poszerzenia zakresu badań autosomalnych STR, cena pozostaje bez zmian. Decyzja o wykonaniu dodatkowych badań nieujętych w cenie każdorazowo jest konsultowana ze zleceniodawcą.
  • Średni termin wydania opinii wynosi w naszym laboratorium 15 dni roboczych. Pisemna skarga lub kwestionowanie otrzymanych wyników są rejestrowane, rozpatrywane i jest udzielona merytoryczna odpowiedź, zaś najlepszą drogą rozstrzygnięcia kontrowersji jest wykonanie badań kontrolnych na koszt strony kwestionującej, w innym atestowanym laboratorium genetycznym.
  • W celu przeprowadzania badań pokrewieństwa, w tym ojcostwa, osoba niedostępna (nieżyjąca lub o nieustalonym miejscu pobytu) może być „zastąpiona” badaniem bliskich krewnych (najlepiej rodziców) lub w niektórych przypadkach badaniem materiału ekshumacyjnego, bloczka parafinowego oraz przedmiotu osobistego użytku (np. szczoteczki do zębów, maszynki do golenia).